Regulamin Zawodnika Protour Cycling Club

Definicje

 1. ZAK – Zachodniopomorska Akademia Kolarska z siedzibą w Szczecinie, ul. Kazimierska 1D/1
 2. PCC – Protour Cycling Club z siedzibą w Szczecinie, ul. Europejska 35
 3. Zawodnik PCC – status, jaki otrzymuje osoba fizyczna po przystąpieniu do PCC;
 4. Regulamin – Regulamin Zawodnika Protour Cycling Club
 5. Strona internetowa – oficjalna strona internetowa Protour Cycling Club [www.protour.com.pl/club]
 6. Składka członkowska – opłata ponoszona przez zawodnika PCC, zgodna z określonymi stawkami
 7. Partnerzy PCC – wykaz partnerów PCC

§ 1

PCC zrzesza zawodników i pasjonatów kolarstwa w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

Celem PCC jest stworzenie i rozwój niezależnej drużyny amatorów i pasjonatów kolarstwa oraz wspieranie społecznej aktywności rowerowej.

§ 2

Zawodnikiem PCC może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która ukończyła 16 lat, a nie jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem PCC za zgodą pisemną rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Przystąpienie do PCC następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:

 1. poprawne wypełnienie deklaracji członkowskiej ZAK
 2. wyrażenie zgody na umieszczenie i wykorzystywanie danych osobowych, zdjęć w bazie danych prowadzonej przez PCC oraz wszelkich innych publikacjach w tym internetowych
 3. dokonanie zapłaty jednorazowej, bezzwrotnej, w wysokości zależnej od statutu członkowskiego, wpisowego wg cennika.
 4. złożenie pisemnego lub ustnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu PCC, która następuje automatycznie w momencie zapłaty składki i zakupu stroju.
 5. wszelkie sprawy zdrowotne i zaświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym czynny udział w zajęciach prowadzonych przez PCC, każdy bierze na swoją odpowiedzialność i ryzyko, zapewniając, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do uprawiania sportu.

Zawodnikiem PCC może być jedynie osoba, której stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w PCC. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, czy korzystania z dostępnych urządzeń Zawodnik PCC powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń lub zajęć prowadzonych przez PCC.

Składkowe obejmuje ubezpieczenie szkodowe OC.

W przypadku dzieci oświadczenia o stanie zdrowia, określone w ust. 2 lit. e) dotyczące osoby powyżej 16 roku życia, podpisują rodzice lub opiekunowie prawni tej osoby.

Po spełnieniu warunków z § 2 lit. a), b), c), d), e).

§ 3

Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez PCC jest możliwe wyłącznie po uregulowaniu wszystkich wymagalnych opłat określonych w niniejszym Regulaminie.

Pierwsza składka członkowska jest płatna przy złożeniu deklaracji członkowskiej. Kolejne składki członkowskie są płatne z góry, przed rozpoczęciem kolejnego roku kalendarzowego.

Opłacenie składki wraz z zakupieniem stroju jest równoznaczne z przyjęciem przez Zawodnika PCC obowiązków i postanowień regulaminowych.

Zawodnik PCC, który nie uiści składki członkowskiej (sezon) zostaje:

 1. zawieszony w prawach Zawodnika PCC, tracąc natychmiast prawo do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez PCC do chwili uregulowania zaległości,
 2. traci wszelkie zniżki członkowskie u partnerów PCC.

Warunkiem przywrócenia statusu Zawodnika PCC jest uregulowanie wszystkich zaległych i bieżących Składek Członkowskich.

§ 4

Zawodnik PCC jest zobowiązany do:

 1. godnego reprezentowania PCC, dbania o wieloletnią tradycję i dobre imię ZAK podczas zajęć prowadzonych przez PCC oraz reprezentowania klubowych barw podczas wszelkich zawodów zarówno w kraju jak i za granicą, a także umieszczenia nazwy klubu na wszelkich profilach społecznościowych usportowionych
 2. przestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji (Fair-Play),
 3. stosownego zachowywania się oraz przestrzegania dyscypliny wobec trenerów, instruktorów oraz pozostałych osób biorących czynny udział w zajęciach prowadzonych przez PCC,
 4. dbałości o powierzony lub wypożyczony sprzęt sportowy,
 5. reprezentowania barw PCC, w tym korzystania ze strojów PCC podczas zawodów zarówno w kraju jak i za granicą, chyba że organizator stawia inne wymagania dotyczące ubioru osób biorących udział w zawodach.

W cenie opłaty członkowskiej Zawodnik PCC otrzymuje Pakiet Startowy PCC, a w nim:

 1. promocje i procentowe zniżki u potencjalnych partnerów Protour Cycling Club – aktualizacje na stronie internetowej.

§ 5

Zawodnik PCC może zostać wykluczony z PCC w przypadku:

 1. nieuiszczenia składki członkowskiej rocznej,
 2. powtarzającego się niewłaściwego, nagannego zachowywania się podczas zajęć prowadzonych przez PCC i zawodach oraz naruszenie postanowień niniejszego regulaminu PCC, w szczególności niewywiązanie się z obowiązków określonych w §4 (reprezentowania oraz formowania  barw innego klubu, firmy, organizacji)

§ 6

Uiszczenie opłaty członkowskiej i zakup stroju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych osobowych PCC, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit.j i jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PCC w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.2015.2135 j.t.

§ 7

Członkostwo w PCC ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji Członka PCC zgłoszonej na piśmie złożonego w siedzibie PCC
 2. wykluczenia z PCC w przypadku przewidzianym w 5 ust. 1.

§ 8

Zmian treści Regulaminu Zawodnika PCC dokonuje Zarząd ZAK.

Zaktualizowane wersje Regulaminu Zawodnika PCC publikowane są niezwłocznie na Stronie internetowej PCC.

§ 9

 1. Zawodnik PCC jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Regulaminu.
 2. Każdy Zawodnik PCC ma prawo w każdym czasie otrzymać wgląd na Stronie internetowej PCC do aktualnej wersji Regulaminu.
 3. PCC zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, która nie wymaga uzyskania zgody Członka PCC.

§ 10

Wykaz partnerów Protour Cycling Club:

 1. ProTOUR bike.service.café – partner strategiczny
 2. Enervit Polska – partner suplementacyjny
 3. Gobik – partner odzieżowy